Potřeba firem snížit náklady na produkt o desítky procent

V současnosti dochází k zásadním změnám v odvětvích a na trzích. Vyjednávací síla se přesunula od výrobců k zákazníkům, kteří diktují, co budou kupovat, za kolik a kde. Bariéry pro vstup do odvětví už jsou překonatelné i bez kapitálu. Stačí mít slibný projekt a využít snadný přístup k informacím, novým technologiím. To všechno způsobilo nárůst totální konkurence: zničující boj o zdroje zákazníků na zmenšujícím se trhu. Přebytek kapacit, potažmo přebytek nabídky nad poptávkou, to všechno vede k rychlé komodizaci kdysi jedinečných produktů a služeb, kde prakticky jedinou konkurenční výhodu zůstává cena.

A tak v současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů zvyšujícímu se tlaku na snižování ceny. Na druhé straně, nárůst cen energií, polotovarů, přímých mezd, se promítá do nárůstu přímých nákladů na produkty, řádově v desítkách procentech.  Proto vlastnící firem tlačí management ke zvyšovaní ziskovosti produktu.

Zvýšení ziskovosti je na straně tržeb, kde jde o zvýšení ceny produkce a objemů. Vyvolat novou vlnu poptávky lze díky inovacím. Ale i tady dochází ke zkracování časového monopolu inovací na trhu v důsledků kopírování, nebo alternativní konkurenční nabídky, anebo změny preferencí zákazníků.

Velký prostor je na straně snižování přímých nákladů na produkt. Tradiční přístupy jako např. cost attack projekty dokážou mnoho, ale v propočtu úspor nákladů na produkt jde o spíš o jednotky procent.

Možnosti řešení

Aby firmy dosáhly snížení přímých nákladů o desítky procent, mají k dispozici několik řešení. První je relokace výroby do nákladově výhodné lokality. Avšak jde o strategické rozhodnutí firmy na několik let, relokace je investičně náročná, vykoupená zvýšenou zmetkovitosti. Druhou možnosti je zvýšit tlak na dodavatele vstupů a vyjednáváním snížit náklady na nakupovaný materiál a hotové položky. Toho firmy běžně využívají s různou mírou úspěšnosti. Třetí z možností je automatizace výroby, což přináší úspory hlavně ve výrobních nákladech, které tvoří obyčejně 20-30 % přímých nákladů na produkt. Avšak více než 50 % přímých nákladů na produkt tvoří materiálové náklady, kterých se automatizace procesů až tak nedotýká.  70 % přímých nákladů na produkt je předurčeno volbou konstrukce produktu už v průběhu jeho vývoje. To znamená, že automatizací procesů sice zmírňujeme důsledky, ale neřešíme příčiny.

Dalším řešením je Design to Cost, díky kterému je vhodnou změnou konstrukce produktů a konstrukce portfolia možné snížit především materiálové náklady. Vhodnou konstrukcí produktu z hlediska výroby a montáže lze snížit výrobní a montážní náklady tím, že se produkt (díly) zjednoduší, přehodnotí se požadovaná míra kvality, která neodpovídá možnostem technologie. Design to Cost umožňuje i redesign konstrukčního systému celého portfolia z hlediska variety materiálů, unifikace dílů, montážních technologií, platformizace a modularity. Tím se snižují nepřímé náklady spojené s managementem širokého sortimentu.

Jde tedy o účinný přístup, plně v režii firmy, který spolehlivě, bez rizika, kompromisů a obrovských vyvolaných investic, dokáže snížit přímé náklady na produkt o desítky procent. Tento přístup se rozhodla aplikovat i firma Borcad.

Borcad ušetřil díky DTC

Společnost Borcad s.r.o. je český výrobce sedadel 2. a 1. třídy pro evropské dodavatele vlakových souprav. S tímto dlouhodobým klientem ICG-Capability spolupracujeme už více než 10 let. Skrze inovace a jedinečný design jsme mu také pomohli stát se špičkou v odvětví zdravotní a kolejové techniky. Nyní však byla firma donucena se seriózně podívat na nízkou a klesající ziskovost svých produktů. A to z několika vážných důvodů.

Velcí zákazníci, pro které Borcad dodává sedadla, prohráli několik významných tendrů kvůli vysoké ceně. Jejich tlak na snížení vlastních nákladů se tak přenesl na dodavatele – včetně společnosti Borcad.  Bylo potřeba část úspor nákladů poskytnout i zákazníkům, aby uspěli v budoucích tendrech. Paralelně s tím docházelo ve firmě k navyšování mezd ale i ke zdražení některých nakupovaných položek. Rozbíhající se byznys si navíc vyžádal stavbu nové výrobní haly financované přes úvěr od banky, což navýšilo fixní náklady. To vše se promítlo do snížené ziskovosti produktů. Proto se majitel firmy rozhodl aplikovat pilotně projekt Design to Cost na jednu produktovou řadu, která tvoří podstatnou část tržeb, a tímto odstartovat změnu v myšlení ve vztahu k nákladům. Cílem je dosáhnout akceptace nového paradigmatu:

Je stejně důležité nejen navrhnout funkční, spolehlivý a žádaný produkt ale i navrhnout ho tak, aby přinášel mimořádnou ziskovost při dosažení cílových nákladů.

V rámci projektu jsme společně s multi-profesním týmem snížili přímé náklady na sedadlo řádově o desítky procent při zachování funkční kvality a spolehlivosti produktů díky aplikaci Design To Cost. Během 10 měsíců trvání projektu se podařilo vyvinout, otestovat a validovat u zákazníka řešení s takovým finančním přínosem, kterého procesním zlepšováním není možné dosáhnout. Poskytli jsme metodiku, trénink, vedení projektu, spoluřešitelství. Protože šlo o uspořené náklady, výsledky projektu se viditelně projevily i na EBIDTA firmy.

 

Dvojsedadlo - Produkt, na kterém bylo dosaženo snížení přímých nákladů o desítky procent.

Existující produkt – dvojsedadlo Nový produkt po redesignu
Obr. 1 Produkt, na kterém bylo dosaženo snížení přímých nákladů o desítky procent.

Design to Cost je inženýrská a manažerská disciplína

Design to Cost je technická, inženýrská disciplína (Design science, Teorie technických systémů, Design for X teorie, Cost – efficient design), která se už na vysokých školách neučí (nebo se učí jen okrajově) a není ani předmětem výzkumu. Podnikatelská praxe firem však ukazuje, že firmy potřebují rozvíjet nákladové myšlení, nákladové konstruování, nákladové rozhodování stejně jako funkční design produktů. K tomu potřebují strukturované postupy, metody a nástroje. Což v současnosti Design to Cost poskytuje. Není to tedy žádná metoda kreativity aplikovaná v procesu vývoje produktu nebo jeho redesignu.

Design to Cost - Disciplína, realita a konstrukce

Obr. 2 Design to Cost je technická a inženýrská disciplína, která má svůj předmět zájmu a poskytuje nástroje pro reálnou firemní praxi.

Design to Cost je integrální součástí integrovaného přístupu Design for X. Design for X je konstrukční metodologie pro navrhování produktů z hlediska požadavků na výkonnost všech etap životního cyklu výrobku (výroba, montáž, … až po servis) měřenou produktivitou, náklady, časem, kvalitou, flexibilitou.

DFX je integrovaný přístup, kde SXi má dva významy:

  1. Design for X_life system – Navrhování výrobku z hlediska vhodnosti pro systémy z každé etapy životního cyklu jako Design for Manufacture nebo Design for Assembly.
  2. Design to X_performance, kde X je kumulativní ukazatel výkonnosti napříč fázemi životního cyklu výrobku jako např. náklady nebo kvalita (Design to Cost, Design to Quality)

Design for X-life system a Design to X-performance

Obr.3 Dva významy Design for X.

ICG disponuje rozsáhlým know how Design to Cost a zkušenostmi z mnoha projektů pro české, slovenské, německé a italské firmy.

Příklad katalogu konstrukčních principů

Obr. 4 Část našeho know how je v podobě strukturovaných konstrukčních principů, jak správně konstruovat produkty například z hlediska montáže.

ICG organizuje Design To Cost Akademii

Ve snaze poskytovat profesionální, účinný a efektivní konzultační servis ICG dlouhodobě rozvíjí oblast Design to Cost jako poradenskou službu průmyslovým firmám v podobě řešitelských projektů a vzdělávání firem.

Pro rozšíření povědomí o Design to Cost pořádá ICG otevřenou vzdělávací akademii Design to Cost pro zájemce z průmyslových firem. V 5 modulech dostanou účastníci přehledné know how pro Design to Cost a Design for X. Součásti akademie jsou návštěvy firem, které dosáhly úspěchů s Design to Cost. Účastníci tak budou mít možnost setkat se přímo s manažery navštívených firem a prožít tak jejich reálnou zkušenost se snižováním přímých nákladů.

Podívejte se na aktuální program Design To Cost Akademie