Projekt Borcad Akademie probíhal od června 2017 do října 2018 ve firmě Borcad s.r.o., která je předním evropským výrobcem sedadel do regionálních a mezinárodních vlaků. V rámci projektu byla provedena rozsáhlá analýza v minulosti používaných konstrukčních řešení a výsledkem je ucelená internetová stránka, na které je možno dohledat veškeré historické milníky ve vývoji sedadel a mapy produktů vyráběných v Borcadu.

Celý projekt probíhal pod dozorem Ing. Jána Chaľa, konzultanta ICG. V následujících odstavcích si můžete přečíst rozhovor, který byl uveřejněn ve firemním časopise firmy Borcad.

Pane Chaľe, kdy jste poprvé začal spolupracovat s Borcadem?

Přímou spolupráci jsme navázali kolem roku 2006, projektem nového regionálního sedadla, které by plnilo požadavky na rychlou přizpůsobitelnost klientovi bez nutnosti vyvíjet vždy úplně nový produkt. V Borcadu se tehdy razantně změnil přístup ke konstruování produktů – vývoj přímo pro jednotlivé zákazníky byl nahrazen vývojem platformy, která umožní přizpůsobit se vícero zákazníkům s využitím vždy společného základu. To zachovává inovativnost a drží na uzdě nákladovou a časovou náročnost.

V loňském roce jsme se s Vámi pravidelně scházeli u projektu „Borcad Akademie“. Co bylo z Vašeho pohledu nejzásadnějším zjištěním co děláme dlouhodobě špatně?

Rostoucí tlaky na snižování nákladů byly impulzem k tomu, abyste se více zabývali obecným nákladovým myšlením. To dosud nebylo v Borcadu dostatečně zakořeněné. Problémem k řešení je také to, že své inovativní produkty dokážete vyrábět v požadovaném čase a kvalitě jen za cenu vícenákladů způsobených chybovostí vnitřních procesů a různými nedodělky. Uvědomili jste si tedy,  že pro další růst je podstatné systematické řízení rizik v čase a také že je potřeba mít připraven rychlý reakční mechanismus pro efektivní řešení vzniklých problémů, jimž se nedá předcházet.

Bývá podle Vaší zkušenosti nedůslednost v managementu rizik typickým problémem obdobných podniků, nebo je to čistě naše specifikum?

Dá se říci, že je to záležitost většiny firem obdobných Borcadu. Důležité je, že na rozdíl od mnoha jiných si to vaše vedení uvědomuje,  a je v tomto směru proaktivní. Tohle nebývá ve firmách vždy pravidlem a často se s řešením začne až ve chvíli kdy už je vlastně pozdě.

Na sezeních s Vámi často zmiňujete různé „správné příklady“ z praxe. Stane se občas, že použijete jako správný příklad to „jak to dělají v Borcadu“ ?

Určitě ano. Borcad je z mého pohledu krásným příkladem v přístupu ke strategickým rozhodnutím týkajících se business modelu firmy. Mám na mysli postupný rozvoj klíčových benefitů vašich produktů napříč odvětvími, kdy se charakteristický prvek komfortu sezení a orientace na špičkový design produktu úspěšně podařilo přenést ze  zdravotní techniky, do produktů pro kolejová vozidla, a nyní snad i do letectví.

Momentálně se s Vámi pravidelně scházíme za účelem zefektivnění průchodu zakázek firmou. V čem vidíte největší potenciál ke zefektivnění procesů v Borcadu.

Je to podle mě nedostatečná schopnost vidět a hodnotit dynamiku procesů. Nemáte nastaveny ty správné systémové nástroje pro řízení procesů v čase na základě průběžného  vyhodnocování dat. Snahou by nyní mělo být dosáhnout lepšího přehledu o jednotlivých procesech v čase. Důležité je toto průběžné hodnocení  provádět z pohledu zastřešujícího všechny procesy současně. V případě, že se procesy hodnotí každý samostatně, není možné dosáhnout nejvyšší efektivity výroby jako celku.

Vidíte nějaký progres v přístupu ke konstrukci našich výrobků, nebo ve schopnosti se vypořádat se vzniklými procesními problémy?

Posun zde jednoznačně je. Dokládá to především to, že se Borcad dokázal z víceméně regionální firmy stát dodavatelem pro globální trh. Z hlediska produktů  bych vyzdvihl nastavení nového standardu komfortu sezení a to, že se vám povedlo redefinovat standard špičkové prémiové kategorie výrobků v oboru. Z hlediska optimálního fungování  vnitřních procesů firmy je nepochybně nejzásadnějším krokem přechod k vývoji produktů na základě několika platforem, což umožnilo rozšířit portfolio výrobků  špičkové kvality a zároveň zachovat  akceptovatelné náklady na jejich vývoj a krátké reakční doby na požadavky zákazníků. To je dnes Vaší velkou konkurenční výhodou.


Borcad Akademie byla financována z projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Prohlédněte si aktuální nabídku poradenství pro inovace a Design to Cost.