V současné době mnoho průmyslových firem prokázalo, že umí vydělat peníze, udržet dlouhodobý růst a být v zisku. Ale setkáváme se ve své konzultační praxi se situací, že firmy o část peněz přichází tím, že mají slabý risk management. Naše zkušenost říká, že mnoho rizik anebo potom i reálných ztrát vzniká už během vývoje produktu. Připravili jsme novou jedinečnou akademii, během které se dozvíte, jak navrhovat z hlediska rizik správné produkty a procesy a jak to dělat správně.

Problémy R&D firem se řízením rizik

Naše zkušenosti z desítek projektů pro průmyslové firmy z různých odvětví po dobu 15 let ukazují, že řízení rizik ve firemních R&D se dlouhodobě potýká s několika klíčovými problémy:

Problém 1 – Riziko nepatří mezi manažerskou agendu R&D. Prvořadé jsou pro manažery cíle, ukazatele KPI. Riziko se tak maximálně pojmenuje, udělá se nějaké vyhodnocení a k tomu plán protiopatření. Riziko jako potenciální ztráta hodnoty projektu nebo aktiv se příliš neřeší. Opačná situace je např. v bankách, kde je risk management podstatnou součástí řízení na všech úrovních, a existují zde i pozice risk manažerů.

Problém 2 – Analytické způsobilosti R&D v oblasti rizik jsou silnější než syntetické způsobilosti. V R&D všichni znají, jaká je četnost výskytu nějaké nežádoucí události nebo její pravděpodobnost. Znají konstrukční a procesní FMEA, způsoby prevence, detekce. Už méně se věnují mitigaci rizik. Zejména ale chybí systémový a kauzální pohled na riziko spojené s vývojem nového produktu, nových procesů. Chybí znalost, jak komplexně, účinně a efektivně zabudovat protiopatření pro redukci rizik do produktu a procesů.

Problém 3 – Absolutní pohled na riziko v R&D je dominantnější než finanční. Lidé v R&D znají obecně parametry vyvíjených produktů. Už méně ale vědí, které funkce mají nižší výkonnost než plánovanou, jak často dochází k poklesu výkonnosti nebo poruchám, kolik vícenákladů stojí poruchovost, jaké jsou servisní záruční náklady. Chybí ale povědomí o tom, jaké jsou finanční ztráty pro zákazníka a kolik z toho firma musí kompenzovat. Je potřeba si uvědomit, že finanční ztráty způsobené R&D v důsledku neřízení rizik, jsou daleko komplexnější a vyšší (ztráty ze zpoždění projektu, nižší prodejnost kvůli nedostatečné inovativnosti atd.). Tento absentující finanční pohled na riziko spojené s vývojem nových produktů brání správnému rozhodování při tvorbě zadání, určování priorit, výběru variant, řízení atd.

Problém 4 – Řízení rizik ve R&D je nedostatečné. Když řešíme riziko ve firmách, obyčejně první, co jdeme zkontrolovat, je způsob, jak se dodržují navržené standardy pro řízení rizik v procesu vývoje. Když je riziko nebo ztráty z R&D evidentní, existují zpravidla dvě příčiny: Buď se nedodržují standardy, nebo se standardy dodržují, ale jsou nesprávné, nedostatečné.

Problém 5 – Převládá operativní přístup k rizikům před strategickým, systémovým, dlouhodobým. I když firmy nějaké riziko vyřeší a do jeho vyřešení nainvestují hodně prostředků, najednou se stejné riziko objeví znovu. Vzniklé riziko se firmy snaží vyřešit hned, menší důraz se už klade na systémové řešení, aby se hrozba neopakovala, aby systém byl pro příště víc odolný. Problémem je, že se firmy nepoučí z vlastních chyb. Chybí zamrazování vyřešených rizik v podobě vnitrofiremního standardu (konstrukčního, technologického, kontrolního), který nikdo svévolně nebude porušovat nebo obcházet a iniciovat tak opětovné působení spouštěcích příčin. Riziko je často chronickou záležitostí, která se s produktem táhne od jeho první generace. S každým novým vývojovým projektem se sice může riziko zmírňovat, ale nedokáže se zcela zredukovat. R&D oddělením ve firmách chybí dlouhodobý plán redukce chronických rizik, kdy jejich redukce by měla být součástí zadání každého nového vývojového projektu.

Problém 6 – Chybí dlouhodobý rozvojový plán pro rozvoj rizika jako agendy. Zúžíme-li pro R&D, tak se rozvíjí kreativita, týmová práce, inovace, ale chybí rozvojový plán rizik na úrovni jednotlivce, divizí, firmy.

Připravili jsme pro manažery z průmyslových firem i firem z odvětví služeb, které mají R&D, sérii vzdělávacích modulů, které nabízejí odpovědi na výše popsané problémy. Každý modul je obohacen o hosta, který bude prezentovat své zkušenosti s tématem obsaženým v modulu.

Design to Risk Academy

Našim cílem je Vás naučit:

 1. Jak se dívat na riziko v R&D
 2. Jako měřit riziko v R&D
 3. Jak objevit a implementovat řešení rizik v R&D
 4. Jak rozvíjet riziko jako v kategorii v R&D

Proto má nový vzdělávací program Design to Risk tyto moduly:

 1. Modul – Design to Risk
 2. Modul – Product Design to Risk
 3. Modul – Process Design to Risk
 4. Modul – Řízení R&D z hlediska rizik

Co se naučíte na Design to Risk Academy o riziku

 

Obr. 1 Co Vás naučíme v akademii o riziku.

Představení modulů Design to Risk Academy

Modul 1 – Design to Risk

Úvodní modul nabídne účastníkům systémový a komplexní pohled na kategorii riziko a představí Design to Risk jako integrovaný komplexní inženýrský a manažerský přístup pro redukci a řízení rizik produktu.

V současnosti se stírají rozdíly ve schopnosti něco nového vymyslet. Co tedy přispívá ke zdárným výsledkům? Uveďme několik příkladů: Tesla předběhla zavedené automobilky, protože dokázala uřídit extrémní riziko. Pomocí AI se vynalézají účinnější antibiotika. Prediktivní údržba umožňuje včas, účinněji a efektivněji provádět servisní zásahy a předcházet tak poruchovosti produktů a strojů. Je zjevné, že arénou, ve které se bude rozhodovat o budoucím podnikatelském úspěchu a o konkurenceschopnosti, se stává schopnost řídit riziko. A protože úspěch produktu na trhu je na 70 % předurčen už v etapě vývoje, je potřeba úsilí soustředit právě tam.

Firmy potřebují nový účinnější a efektivnější přístup k řízení rizik v procesu R&D. Vyžaduje si to nová doba. Tento přístup, který se snažíme aplikovat v našich projektech je založený na několika nových paradigmatech:

Změna 1 – Riziko je potenciální ztráta hodnoty aktiv

V podnikání jde o vydělávání peněz, proto každý vývojový projekt by měl být vnímán jako podnikatelské aktivum, které má generovat požadovanou hodnotu v určeném čase. Proto riziko spojené s produktem, s vývojovým projektem, by mělo být v R&D vnímáno jako potenciální ztráta této hodnoty.

Riziko je potenciální ztráta hodnoty podnikatelského aktiva – nový projekt, produkt.

Obr. 2 Riziko je potenciální ztráta hodnoty podnikatelského aktiva – nový projekt, produkt.
Potenciálních ztrát vyjádřených finančně, spojených s R&D, s novým produktem (projektem), je několik. Mohou být i kumulativní:
 • Nižší tržby za projektované období např. 5 let z důvodu nedosažení cílové ceny a/nebo cílových objemů
 • Nižší tržby za projektované období z důvodu zpoždění uvedení na trh
 • Nižší tržby za projektované období z důvodu zkrácení životnosti, pobytu modelu na trhu
 • Nižší ziskovost z důvodu vyšších přímých nákladů na produkt, než byly původně v zadání projektu
 • Nižší ziskovost z důvodu vyšších servisních nákladů v záruce, než s jakými se počítalo v projektu
 • Vyšší vázaný provozní a fixní kapitál, než se projektovalo (nářadí, přípravky, úprava linek, …)
 • Vyšší investice do vývoje, než se předpokládalo (předělávky, neúspěšné prototypy, extra mzdy na vývoj, …)
 • Delší skutečná návratnost investic do nového produktu, než se předpokládalo v zadání projektu
 • Pokles hodnoty akcií firmy kvůli neúspěšnému vývojovému projektu (zpoždění, nižší tržby, poruchovost, …)

Změna 2 – Návrh, řízení a rozvoj rizik v R&D může být systémový a systematický

Výše popsaná rizika je možné redukovat, zmírnit tím, že přístup R&D k riziku bude komplexní, systémový a systematický. Jde o to, jak vyvíjet z hlediska rizik správné produkty a jak to dělat správně. Důležité je, aby správně fungovaly tři oblasti:

 1. Vývoj produktů a procesů z hlediska rizik. Navrhujeme, vyvíjíme produkty a procesy tak, že dokážeme účinně a efektivně držet riziko na akceptovatelné úrovni? Tj. funkční a procesní riziko.
 2. Řízení vývoje z hlediska rizik. Reálně řídíme vývojové projekty tak, že dokážeme uřídit riziko? Tj. kvalitu, čas, budget?
 3. Rozvoj rizikového myšlení v R& Z dlouhodobého pohledu, rozvíjíme smýšlení o riziku v R&D tak, že se přibližujeme k naši ambici?

Obr. 3 Systémový a systematický přístup k řízení rizik v R&D.

Hostem prvního modulu bude Ivan Boruta, majitel firem Borcad a Idea Air, který se s námi podělí o svoje bohaté zkušenosti s řízením rizik během 30-leté existence jeho firmy. Obzvláště bude kladen důraz na řízení rizik ve vývoji a snahu o rozvoj rizikového myšlení na všech úrovních řízení firmy.

Modul 2 – Product Design to Risk

Modul Product Design to Risk obsahuje znalosti, jak navrhovat robustní produkty z hlediska funkčního rizika, hlavně vůči požadavkům zákazníků. Nebudeme probírat jenom spolehlivost nebo poruchovost produktů a metody pro zvyšování robustnosti produktů. Zaměříme se i na odchylky skutečně dosažené ceny vůči plánované a vazbu na produkt, a také na odchylky skutečně dosažených objemů prodejů vůči plánovaným (a opět vazbu na produkt a vývoj).

Product Design to Risk je komplexní, systémový a systematický přístup k redukci rizik produktu během vývoje.

Obr. 4 Product Design to Risk je komplexní, systémový a systematický přístup k redukci rizik produktu během vývoje.

Hostem bude Dr. Massimo Bertoldi, technický ředitel firmy SOLIDPOWER z Itálie. SOLISPOWER je světovou špičkou v mikro kogeneračních jednotkách. Dr. Bertoldi vede tři R&D centra, kde je řízení produktových, procesních a projektových rizik klíčovou agendou.

Modul 3 – Process Design to Risk

Ve 3. modulu Vás naučíme jak navrhovat produkty a k nim vztažené procesy z hlediska procesního rizika. Především, jak navrhovat:

 1. Prevenci – Jak navrhovat robustní proces odolný vůči vnitřním a vnějším negativním vlivům?
 2. Detekci a reakci – Jak včas detekovat působení negativních příčin a jak nadefinovat účinné a efektivní reakční algoritmy?
 3. Mitigaci – Jak účinně a efektivně zmírňovat ztráty v procesech, když se riziko proměnilo na skutečnou ztrátu?

Process Design to Risk.

Obr. 5 Process Design to Risk.

Hostem bude Jana Filová ze společnosti Škoda Auto, která řídí a rozvíjí digitální inovace procesů. Podíváme se i do provozu výroby automobilky.

Modul 4 – Řízení R&D z hlediska rizik a rozvoj rizikového myšlení

Nestačí pouze zajistit prevenci rizika na produktech a procesech. Jedním z problému R&D je, že řízení vývojového procesu z hlediska rizik je nedostatečné. Jde hlavně o projektové riziko, tj. odchylky od kvality, od časového plánu, od plánovaného budgetu.

Ukážeme si, jak je možné uřídit vývojové projekty s nulovou odchylkou od cílů díky změně procesního modelu vývojového procesu, hodnotícího modelu a řídicího modelu.

Posuňme rozvoj rizikového myšlení od „věčného začátečníka“ k pokročilejšímu stádiu.

Obr. 6 Posuňme rozvoj rizikového myšlení od „věčného začátečníka“ k pokročilejšímu stádiu.

Představíme Vám model rozvoje rizikového myšlení aplikovaný na podmínky R&D.

Hostem bude Ing. Petr Míl z firmy Borcad, který představí velmi účinný systém řízení vývojových projektů z hlediska funkčního, procesního a projektového rizika.