Chování produktu hodnotového řetězce

Pojďme se podívat na životní cyklus produktu, hlavně na jeho nákladové chování. Náklady jsou relační vlastnost, která vzniká v momentě, kdy se výrobek potká s reálnými systémy podél svého životního cyklu nebo ve fázi vývoje. Je to hodnotové vyjádření spotřeby alokovaných zdrojů na přetvoření vstupů do požadovaných výstupů, produktů. Potenciál tedy není jenom ve snížení přímých nákladů ale i v hodnotě vázaného provozního a fixního kapitálu.

Náklady na produkt jako vektor

Přímé náklady na produkt je možné vnímat jako „vektor“, jehož složkami jsou procesní náklady ze všech fází životního cyklu výrobku. Takže např. materiálové náklady nejsou jenom na vstupu, ale i např. v procesu testování, resp. v servisním procesu, kdy se vadné součástky mění za fungující, čímž se zvyšují přímé materiálové náklady.

Náklady jako jedna z metrik

Náklady jsou jen jednou z metrik výkonnosti každé fáze životního cyklu výrobku. Dalšími metrikami, které vyjadřují míru souladu produktu se systémem z každé fáze životního cyklu výrobku, je kvalita procesu, pracnost procesu, cyklový čas procesu, výtěžnost procesu, flexibilita procesu, spolehlivost procesu, ekologie procesu.

Náklady a kapitál

Tím, jak výrobek prochází životním cyklem, nevznikají jenom přímé náklady, ale i navázaný provozní a fixní kapitál. Investorovi není jedno, jakou výši provozního a fixního kapitálu produkt váže. Proto potenciál pro snížení finančního zatížení je i ve snížení velikosti vázaného provozního a fixního kapitálu.

Náklady a investice

Snižování nákladů někdy vyvolá nové investice do existujícího procesu, nebo nákladný experiment na ověření předpokladů. V první řadě by se tedy měly hledat takové úspory, které nevyvolávají další investice do fixního kapitálu, který už v systémech je. Když úspora nákladů vyžaduje další investici do systému, tak je oprávněné očekávat i nějakou další přidanou hodnotu, např. zvýšení produktivity atd. A současně požadovat návratnost vyvolané investice v přijatelné době a dostatečný čas jejího využívání.

Náklady a jejich vlastnictví

Product costing řeší firemní náklady, ne zákaznické náklady, to je už agenda pro inovace. Potenciál pro úsporu firemních přímých nákladů na produkt je i změnou jejich vlastnictví. IKEA např. většinu nákladů na finální montáž přesunula na zákazníka. Díly v rozmontovaném stavu umožnily aplikovat navíc velmi plochý balicí koncept, který šetří firmě materiálové náklady, logistické náklady a je „green“. To všechno na globální úrovni.

hodnotovy retezec

Finanční pohled na hodnotový řetězec produktu: přímé náklady, nepřímé náklady, provozní kapitál, fixní kapitál, investice, vlastnictví nákladů a kapitálu.

Struktura hodnotového řetězce

Life produkty

Systémový pohled na produkt umožňuje vidět produkt z pohledu každé fáze životního cyklu výrobku. To znamená, že produkt je viděn jako materiály a hotové nakupované položky, jako vyráběné díly, jako smontovaný produkt, funkční produkt ale i servisní nebo i recyklační. Nazvěme tyto produkty jako „X – life produkty“. Tyto systémové pohledy na produkt jsou důležité, protože ukazují nejen co má smysl měnit, ale i to, že existuje kauzalita, se kterou je potřeba počítat. Například když měníme funkční produkt, tak se tyto změny přenášejí do všech dalších produktů podél hodnotového řetězce produktu (do montážního produktu, dílů, materiálů).

Sortiment X – life produktů

Product management obyčejně žádá od R&D produktové portfolio s nějakým stupněm kustomizace. To zvyšuje pravděpodobnost prodeje, protože zákazník najde sobě na míru vhodný produkt. Otevřená kustomizovatelnost produktu pro zákazníky však zvyšuje nároky na vývoj, protože musí na míru zkonstruovat produkt. Obyčejně, když začneme uvažovat o šířce a hloubce produktového portfolia, tak je nutné uvažovat návazně správně navržené konstrukční portfolio. Protože z hlediska reakční doby potřebné ke kustomizaci, velikosti provozního kapitálu, nákladů, zvýšené flexibility fixního kapitálu není jedno, jaká konstrukční strategie se zvolí pro stavbu produktů. Zvolená konstrukční strategie má dopad na všechny procesy, kterými sortiment bude procházet. Proto vždy hledáme úspory nákladů a vázaného provozního a fixního kapitálu (rozpracovaná výroba, pojistné zásoby, sortiment nástrojů a přípravků, stroje a zařízení s nějakým stupněm flexibility) na produktech tím, že aplikujeme platformizaci, unifikace a modularitu konstrukčního portfolia.

Life systémy

Podél produktového hodnotového řetězce působí transformační systémy (výrobní, montážní, …), které transformují vstupy na požadované výstupy. Produkt mění svoji roli v průběhu hodnotového řetězce. Ve výrobním a montážním procesu je produkt v pasívní pozici: výrobní a montážní systém na něm provádí operace. Ale ve fázi užití přechází do aktivní fáze, kde sám plní požadované funkce. Což je důležité pro odlišení funkčního pohledu na produkt a procesního pohledu na produkt a poznání vazeb mezi těmito pohledy.

life systemy

Life systémy a Life produkty v rámci hodnotového řetězce produktu.