Nový přístup ke snižování nákladů na produkt

Představujeme Vám nový přístup ke snižovaní nákladů na produkt, který integruje několik systémových přístupů, a to vše procedurálním, systematickým způsobem. Nový přístup je založen na změně paradigmatu, které tvrdí, že 70 % nákladů na produkt je předurčeno volbou konstrukce produktu. Nové paradigma tvrdí, že na výši nákladů nemá vliv jen volba konstrukce, ale i produktová strategie, rozhodnutí, které požadavky firma chce nebo nechce obsluhovat. Ekonomiku produktu, nezávisle na konstrukci, ovlivňuje i nákupní strategie firmy – na jakém trhu a jak chytře nakupuje. Tyto faktory ovlivňují náklady na 100 %.

Náklady vznikají, když se produkt během svého životního cyklu potká se systémy (výroba, montáž). Z toho vyplývá, že náklady jsou relační vlastnost procesu, nikoliv rezidenční. Proto na ně má vliv nejen konstrukce, ale i to, do jakého systému produkt vpustíme. Jde o koherentní volbu vlastnosti produktu a výrobního systému, které jen při určitých hodnotách vlastnosti zaručí to, že za daných podmínek budou náklady na produkt nejnižší.

Nové systémové modely, které zde popisujeme, byly prověřeny na mnoha projektech v průmyslové praxi, kde se podařilo dosáhnout úspor v desítkách procent.

Potřeba firem snížit náklady na produkt

V současnosti dochází k zásadním změnám v odvětvích a na trzích. Vyjednávací síla se přesunula od výrobců k zákazníkům, kteří diktují, co budou kupovat, za kolik a kde. Bariéry pro vstup do byznysů už jsou překonatelné i bez kapitálu, stačí mít slibný projekt a využít snadný přístup k informacím, novým technologiím. To všechno způsobilo nárůst totální konkurence: zničující boj o zdroje zákazníků na zmenšujícím se trhu. Přebytek kapacit, potažmo přebytek nabídky nad poptávkou, to všechno vede k rychlé komodizaci kdysi jedinečných produktů a služeb, kde jedinou konkurenční výhodu zůstává cena. A tak v současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů zvyšujícímu se tlaku na snižování ceny.

Odolat tlakům na cenu se dá inovacemi. Ale i tady dochází ke zkracování časového monopolu inovací na trhu v důsledků kopírování, alternatívní konkurenční nabídky nebo změn preferencí zákazníků. A neustále generovat prodejní bestsellery není až tak jednoduché, hlavně v době přebytku.

Na druhé straně rostou přímé náklady na produkty v důsledku nárůstu cen energií, materiálů, růstu přímých mezd, daní a ekologických poplatků. Kombinace poklesu ceny a nárůstu nákladů vede k poklesu ziskovosti produktů řádově v desítkách procent. Proto vlastnící firem tlačí management ke zvyšovaní ziskovosti produktu, nebo minimálně k jejímu udržení. Ale v mnoha případech narážejí na nedostatečnou „nákladovou inteligenci“ uvnitř svých firem, nebo dostanou nákladové úspory pouze řádově v jednotkách procent.

Existující přístupy ke snižování nákladů na produkt

První přístup je relokace výroby do nákladově výhodné lokality. Avšak jde o strategické rozhodnutí firmy na několik let, relokace je investičně náročná, vykoupená zvýšenou zmetkovitostí.

Druhou možnosti je zvýšit tlak na dodavatele vstupů a vyjednáváním snížit náklady na nakupovaný materiál a hotové položky. Toho firmy běžně využívají s různou mírou úspěšnosti.

Třetí z možností je automatizace výroby, což přináší úspory hlavně ve výrobních nákladech, které tvoří obyčejně 20-30 % přímých nákladů na produkt. Avšak více než 50 % přímých nákladů na produkt tvoří materiálové náklady, kterých se automatizace procesů až tak nedotýká. 70 % přímých nákladů na produkt je předurčeno volbou konstrukce produktu už v průběhu jeho vývoje. To znamená, že automatizací procesů sice zmírňujeme důsledky, ale neřešíme příčiny.

Pojďme se detailněji podívat na metody, které umožňují změnou konstrukce snížit náklady o desítky procent. Vhodnou konstrukcí produktu z hlediska výroby a montáže lze snížit výrobní a montážní náklady tím, že se produkt (díly) zjednoduší, přehodnotí se požadovaná míra kvality, která neodpovídá možnostem technologie. Tento přístup redukuje zejména výrobní a montážní vícenáklady, které vznikají nesouladem mezi konstrukci dílů a montovaného produktu a výrobním a montážním systémem. Naše výzkumy i praxe z reálných projektů ukázaly, že je potřeba prohledat daleko širší prostor pro radikální snížení nákladů na produkt.

Naše zkušenosti ukazují, že „nákladová inteligence“ ve firmách není dostatečná. Absentuje znalost toho, kolik stojí v nákladech díl nebo modul, na kterém konstruktér právě pracuje. Chybí schopnost si sám s nějakou akceptovatelnou přesnosti spočítat náklady, schopnost spočítat úsporu, srovnat a vyhodnotit vícero variant, kde náklady jsou jen jedním z kritérií.

K tomu jsme si vyvinuli náš komplexní, systémový a systematický přístup ke snižování přímých nákladů na existující produkty nebo na nových produktech během vývoje.

Product Cost Saving 

Produkt jako systém

Produkt fyzicky vzniká transformací materiálů do podoby objektu, který je schopen generovat požadované funkce, tj. požadované efekty (fyzikální, chemické, biologické, …) při požadované spotřebě zdrojů. Aby bylo možné namodelovat funkcionalitu a transformační proces – životní cyklus produktu, je užitečné se dívat na produkt jako na technický systém. Podobně životní cyklus produktu si můžeme představit jako řetězec transformací, které na produktu provádějí transformační systémy. Tyto transformace potřebujeme být schopni modelovat v procesu vývoje, analyzovat a provádět účelovou syntézu produktu a relačních systémů.

Produkt, životný cyklus, náklady, proces vývoja. 

Produkt, životní cyklus, náklady, proces vývoje.

 Náš přístup ke snižování nákladů na produkty odpovídá tedy na tři základní otázky:

  • Proč? Jaké (nákladové) chování produktu je žádoucí?
  • Co? Co měnit (na produktu, životním cyklu produktu, …), aby došlo ke snížení nákladů?
  • Jak? Jak správně provádět změny, aby se dosáhlo úspor nákladů při splnění dalších podmínek?

Systémový prístup k modelovaniu procesu znižovania nákladov na produkt. 

Systémový přístup ke modelování procesu snižování nákladů na produkt.