Z představení metodiky Six Sigma a jejího DMAIC cyklu víme, že tento přístup pomáhá ve firmách snižovat variabilitu a odstraňovat defekty z procesů. V některých situacích však nemá již smysl upravovat stávající proces a je rychlejší a efektivnější navrhnout proces zcela nový – na „zelené louce“. Tato situace často nastává u procesů, kde se změnil klíčový software, pracovní postup nebo produkt, resp. došlo k reorganizaci nebo slučování firem. Ve výrobních jsou rovněž časté nové výrobní procesy související s expanzí.

A právě  se zabývá metodika Design For Six Sigma (DFSS). Ta je primárně určena pro design procesů, ale úspěšně lze aplikovat i na nové produkty či služby. Jejím cílem je zajistit, že plně porozumíme potřebám a očekáváním zákazníka před dokončením návrhu a implementujete proces, který je efektivní, s minimálními defekty a odchylkami. DFSS je proaktivní přístup k návrhu s kvantifikovatelnými daty a osvědčenými nástroji pro návrh, které mohou zlepšit vaše šance na úspěch.

Cyklus DMADV

V průběhu DFSS – design procesů používáme přístup DMADV (obdoba DMAIC v procesním zlepšování). Jedná se o pět fází, jak navrhnout proces. Krátký popis fází je zde:

DEFINE

Hledáme příležitosti a definujeme cíl projektu a jeho rozsah

MEASURE

Identifikujeme zákazníky, jejich požadavky a převedeme do měřitelné potřeby pro design.

ANALYZE

Generujeme řadu konceptů (nápadů, jak proces, výrobek nebo službu navrhnout).

DESIGN

Vypracujeme detailní návrh na základě funkcí a elementů (prototyp) a vybereme ten nejlepší

VERIFY

Ověříme prototyp, implementujeme a provedeme kontrolu designu.

Nástroje DFSS

DFSS využívá řadu nástrojů. Mnohé z nich jsou stejné jako ve standardním Six Sigma (DMAIC) projektu, ale někdy s jiným účelem. Typické nástroje DFSS jsou naoř. QFD Matice, DOE – Plánovaný Experiment, KANO model, Pugh Matice, Kreativní techniky….

Sběr hlasu zákazníka a prioritizace dle KJ

„Hlas zákazníka“ (Voice of Customer – VOC) je postup používaný k získání informace o pocitech a potřebách zákazníků procesu. Můžeme rozlišit dvě skupiny zákazníků – interní a externí, informace potřebujeme získat od obou skupin. Hlas zákazníka můžeme sbírat z různých zdrojů – stížnosti, reklamace, dotazníky, …

Hlas zákazníka převádíme na potřeby (pro design klíčové), které prioritizujeme a ověřujeme s interními potřebami a situací na trhu. V případě inovací a designu zcela nového řešení se většinou zaměřujeme na budoucí stav a tedy rovnou na potřeby. Nashromážděná data zpracováváme pomocí progresivní afinity, tzv. KJ analýzy.

DFSS - voice of customer, KJ analýza

Kano model

Model Kano je chytrý způsob, jak rozdělit zákaznické požadavky do kategorií dle zákaznického vnímání. Třemi základními kategoriemi jsou povinné (základní, nutné) požadavky, výkonové (lineární) požadavky a požitkové (atraktivní) požadavky. Tento přístup využíváme ke strukturování otázek průzkumu s cílem identifikovat / kvantifikovat charakteristiky pro navrhovaný proces.

DFSS - Kano model

QFD (Quality Function Deployment Matrix)

V tomto tzv. „domu kvality“ QFD jsou znázorněny vztahy mezi požadavky zákazníka a metrikami. Tedy zjišťujeme, jak měřit ideálně jednotlivé potřeby. QFD nabízí i pohled porovnání s konkurencí – benchmarking. QFD se využívá i v dalších fázích cyklu DMADV, jako pro prioritizaci „Funkcí“ designu a stanovení těch správných priorit „Elementů“ pro vlastní design.

QFD (Quality Function Deployment Matrix)

Morfologická matice

Nástroj pro tvorbu konceptu. Vygenerované nápady jsou zobrazeny v tzv.  Morfologické matici, která pokrývá vybrané definované funkce (aktivity, které design musí zajistit). Spojením nápadů do logických celků získáme jednotlivé návrhy finálního konceptu procesu. Pokud máme konceptů více, můžeme vybrat ten nejlepší díky nástroji PUGH matice.

DFSS - Morfologická matice

Design Elementů

S využitím poznatků z předchozích fází vytvoříme design na základě validovaných „elementů“. Tyto elementy mají své parametry (analyticky ověřené), aby se na nic klíčového nezapomnělo. Elementy hledáme v 6ti oblastech a validujeme je opět přes QFD. Tím se zajistí, že design je robustní a celistvý.

DFSS - Design Elementů, různé metody

Všechny uvedené nástroje a mnohem více se naučíte používat na školení DFSS – Design procesů