Generování nápadů není triviální

V průběhu času si produktový tým vybudoval rozsáhlé odborné znalosti, zná všechny detaily a věří, že už vymyslel vše, co se vymyslet dá. V takových situacích je naděje, že z kreativního workshopu vzejdou nové, neobvyklé a pro zákazníka atraktivní nápady, zpočátku malá.

V konfrontaci s touto výchozí situací navrhla společnost Philips Consumer Lifestyle Klagenfurt přístup, který umožnil v krátké době vyvinout mnoho kvalitních inovačních konceptů. Ústředním bodem generování nápadů v tomto inovačním projektu byla série rozsáhle připravených, precizně navržených a uspořádaných workshopů.

Inside-out a outside-in

Bylo jasné, že podněty pro tento projekt musí přijít zvenčí – klíčovým slovem je „otevřená inovace“. Pouhé shromažďování nesčetných nápadů vzniklých mimo podnik však nikdy není efektivní a často se míjí účinkem. Prvním krokem proto bylo pochopení produktu a jeho použití: Jaké jsou aktuálně konkrétní potřeby a problémové oblasti? Zákaznické testovací centrum Philips Consumer Lifestyle v Klagenfurtu se pro toto zkoumání výborně hodilo.  Uživatelé jsou tam nejen dotazováni, pozoruje a analyzuje se i jejich chování při používání výrobku. Často tak lze vysledovat problémy nebo kompromisy u výrobků, které již byly akceptovány, a proto se již dál nehlásí. Výsledky jsou prezentovány v „experience flow“. Tento soubor shromážděných problémů, konfliktů a potřeb z pohledu zákazníka byl základem pro další postup. Pro náš přístup k otevřeným inovacím byly definice problémů dále zpřesňovány a příležitostně přeformulovány. Praktický model k tomu poskytuje TRIZ – Teorie inovativního řešení problémů. V tomto přístupu se problémy vždy formulují jako kontradikce, aby bylo možné pro ně vyvinout ideální řešení. TRIZ je tedy nástrojem pro překlad problému zákazníka do formulace technického problému. Takto připravení externí a interní odborníci byli pozváni na otevřené inovační workshopy. Odborníci z různých oborů, jako je biologie, fyzika, optoelektronika apod., kteří dosud nepřišli do styku s daným úkolem, vystupovali v roli profesionálních inovátorů.

Vznikají neobvyklá řešení

Po úvodu do tématu byli účastníci nejprve požádáni, aby přispěli svými vlastními prvotními nápady. V konfrontaci s přesně formulovanými složitými problémy se malé skupiny v různých sestavách snažily vytvořit konkrétní a snadno pochopitelné přístupy k řešení. Tyto aktivity probíhaly pod časovým tlakem,  v kompetitivní atmosféře a s neustále upravovaným tempem, aby nadšení účastníků neopadalo. Energie, kterou kreativní mozky vytvářely, byla hmatatelná. Vypracované nápady a přístupy k řešení byly průběžně předkládány k posouzení interním technikům i zástupcům zákazníků. Byly vybrány ty nápady, které se daly dobře kombinovat a jevily se pro zákazníka atraktivní.

Konsolidace konceptů

Sestavené kombinace nápadů byly nyní opět předloženy účastníkům workshopu, aby je podrobněji rozpracovali. Na závěr workshopu byly představeny všechny vypracované koncepty řešení. Tím byl úkol pro účastníky workshopu splněn. Vytvořené koncepty byly dále rozvíjeny a upřesňovány interními specialisty, aby je mohli představit větší skupině zákazníků na vybraných cílových trzích.

Výsledek

Po čtyřech měsících a třech otevřených inovačních workshopech bylo představeno několik konceptů produktů. Z nich bylo možné odvodit produktový plán na příštích pět až sedm let. Z celého souboru vygenerovaných nápadů bylo nakonec zpracováno více než deset návrhů, které budou nakonec převedeny do podoby patentů. Pozoruhodné na tom je, že tato kategorie výrobků byla na začátku inovačního projektu považována za zcela vyspělou a mnozí se domnívali, že další významný vývoj je nepravděpodobný. Ukázalo se, že se mýlili, protože s vhodnými metodami je inovace vždy možná.